Treballem amb una metodologia integradora, utilitzant diversos mètodes d’aprenentatge

Els programes d’estimulació primerenca de Parvulari evolucionen cap als Programes d’Enriquiment Instrumental (PEI) i els escacs. Realitzem una sessió setmanal amb una mestra especialista, per tal que adquireixin habilitats com el raonament, el pensament reflexiu, la planificació, etc.

Donem una especial importància al desenvolupament de les arts plàstiques, l’educació musical i l’educació física. Comptem amb mestres especialistes i aules específiques de Plàstica, Música i Educació Física. Tenint en compte el desenvolupament integral de l’alumne, l’escola planteja un ventall ampli i divers de situacions i activitats tant motrius, com artístiques: treballs d’esports individuals i col·lectius, sortides, visites a galeries d’Art, museus, teatre, concerts, etc. Continuem donant molta importància a l’aprenentatge de l’anglès, amb mestres especialistes i introduint les Sciencies (naturals) en anglès al cicle superior, edat a la qual arriben amb un nivell d’anglès suficient per poder desenvolupar una assignatura en aquesta llengua. Som centre col·laborador amb la Universitat de Cambridge i això que ens permet anar assolint diferents nivells i títols d’anglès des del primer cicle de Primària fins a Batxillerat.

TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). Creiem en la importància d’apropar els alumnes a les noves tecnologies per tal d’ensenyar-los a fer-ne un bon ús, a més d’aprendre la infinitat de recursos que aquestes ofereixen. Per això en l’assignatura de TIC es treballa la recerca i gestió de la informació i la comunicació d’aquesta a través de les tecnologies (Power Point, edicions de vídeo…).

Es continua donant molt valor al treball per projectes com a mètode d’aprenentatge basat en estimular la pràctica reflexiva i els interrogants sobre els sabers, fonamentant-nos en el mètode experimental, a partir de la motivació i els interessos dels alumnes. Afavoreix la interrelació entre les diferents àrees, treballant competències tranversals.

S’introdueixen els mètodes d’aprenentatge cooperatiu entesos com a procediments d’ensenyament que parteixen de l’organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis, on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. L’aprenentatge cooperatiu permet que els estudiants treballin de manera independent i que assumeixin responsabilitats en el seu propi procés d’aprenentatge. Promou el desenvolupament de la capacitat per raonar de manera crítica.