El treball per projectes, els tallers interaula i els racons lògico-matemàtics, de lectura i d’escriptura, els pilars bàsics de la nostra intervenció educativa

Treballem amb una metodologia integradora, utilitzant diferents mètodes d’aprenentatge: Mètodes d’Estimulació Primerenca basats en la metodologia de BITS Programa Físic de Glenn Doman. Treball per Projectes: influència de Reggio Emilia. Permet conèixer l’entorn i el medi social i natural a partir dels interessos dels infants. A partir d’aquí es genera un treball actiu per part dels alumnes, basat en la recerca i el pensament científic. Implica una pràctica organitzativa sota els principis de la indagació, l’exploració, la creativitat, el qüestionament i la visualització dels processos d’aprenentatge. Tallers interaula: una estratègia organitzativa que permet donar resposta a la diversitat d’interessos, capacitats i ritmes d’aprenentatge de cada infant. Barregem els nens de P3 a P5 per tal de propiciar situacions d’interacció, cooperació i socialització. Fem 4 tallers: Taller Artístic, Taller d’Hort i Experimentació, Taller de Racons de Joc Simbòlic i Taller de Teatre, enfocats al desenvolupament de les capacitats lingüístiques, experimentals, lúdiques i creatives dels nostres infants. Racons lògico – matemàtics i Racons de lectura i escriptura: s’organitza la classe en 4 o 5 racons o activitats diferents i els nens passen en petits grups per cada activitat durant aquella sessió. Considerem primordial l’aprenentatge de l’anglès, per això fem diàriament sessions d’immersió en llengua anglesa amb una mestra especialista. Comptem, també, amb mestres especialistes de Música i de Psicomotricitat, i aules específiques per poder portar a terme aquestes arts d’una forma el màxim d’enriquidora possible. Donem molta importància al desenvolupament psicomotriu, ja que el moviment ajuda al seu desenvolupament físic, psíquic i afectiusocial. La metodologia a utilitzar estarà basada en les experiències, les activitats i el joc. Paral·lelament al treball setmanal que es fa de Psicomotricitat, amb la mestra especialista, els nens i nenes van setmanalment al Holmes Places a fer natació, a més de dur a terme diàriament el Programa Físic dins la metodologia de l’Estimulació Primerenca. Donem molta importància a les activitats quotidianes, ja que aquestes són de gran valor educatiu. A través de les situacions d’higiene, menjar, entrades, sortides… els alumnes fan activitats de descoberta, de manipulació, de moviment, de convivència, etc.