Les Condicions Generals de l’ Ús del Sitio Web regulen la forma en la qual l’ usuari/a del Sitio Web,ha de navegar i utilitzar tant el Sitio Web en sí com en tots els elements que hi conté. Resulta molt recomendable incloure en les pàgines del Sitio Web un link o enllaç a les Condicions Generals de l’ Ús del Sitio Web, de forma que aquestes mateixes siguin visibles i fàcilment accessibles per a l’usuari/a del Sitio. CONDICIONS GENERALS D’ ÚS DEL SITIO WEB El sitio web www.pereziborra.com (“el sitio Web”) és propietat de les Escoles Pérez Iborra SA amb domicili en el c/Consell de Cent, 321-323.Barcelona,08007. CIF A 08343683 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 7016,Llibre de Societats, foli 41, full 86516 inscripció 6. Telèfon 93 488 00 57. En accedir o usar el Sitio Web, reconeix que ha llegit, ha entès i ha acceptat, sense limitació ni cap reserva , que queda obligat per les presents Condicions Generals que resten incorporades en aquest Sitio Web. Escoles Pérez Iborra es reserva el dret, de modificar les Condicions Generals presents en qualsevol moment mitjançant la introducció dels corresponents canvis en la Web. 1. Privacitat i Tractament de Dades. Escoles Pérez Iborra no recapta a través d’aquest Sitio Web, cap informació de caràcter personal. Tanmateix, en virtut de la prestació de serveis educatius que l’entitat desenvolupa, les Escoles Pérez Iborra té la possessió de dades personals de l’alumnat i de llurs pares i mares fet que utilitza exclusivament amb finalitats informaatives i peer a la prestació dels serveis esmentats més amunt. Cal esmentar doncs,en aquest sentit que qualsevol persona les dades de la qual siguin usats per part de les Escoles Pérez Iborra tindrà els drets d’accés,rectificació,oposició i cancel.lació de la informació de caràcter personal que ens hagués facilitat comunicant-ho per escrit(adjuntant-hi la còpia del seu DNI) les Escoles Pérez Iborra amb domicili en el c/ Consell de Cent, 321- 323.Barcelona, 08007. Podrem contractar a altres persones físiques i jurídiques perquè desenvolupin funcions en nom nostre en relació amb les finalitats reflectides el la Política sobre Privacitat i Tractament de Dades vigent. Aquests tercers podran tenir accés a información de caràcter personal necessària per al desenvolupament de les seves funcions, si bé no podran usar aquella informació per cap altra finalitat. 2. Propietat Industrial i Intel.lectual.Tot el contingut disponible en el Sitio Web, inclusivament, a títol enunciatiu, texts, gràfics, logotips, icones, imatges, clips d’ àudio, recopilacions de dades i software i la seva recopilació(Contingut de Propietat Intel.lectual),és propietat d’ Escoles pérez Iborra,dels nostres socis/es o qui tingui llicència i està protegit per les lleis de la (servei, els dibuixos industrials i qualssevol d’altres signes, denominacions o símbols que s’utilitzin per a finalitats industrials o comercials i que s’exhibeixin en el Sitio Web (conjuntament, “les Marques”) estan subjectes a drets de propietat industrial mostrats per les Escoles Pérez Iborra,les nostres associades, i els nostres socis/es o qui tingui llicència i estan protegits per la legislació en matèria de marques. Tota la resta de Marques que no són propietat nostra ni de les nostres associades, socis/es o qui tingui llicència i que apareguin en el Sitio Web són propietat dels seus propietaris, que poden o no estar associats o relacionats amb nosaltres o aquells a qui podem o no patrocinar. El Sitio Web (totalment o en part), el Contingut de Propietat Intel.lectual i les Marques no es podran usar, reproduir, duplicar, copiar, vendre, revendre, accedir-hi, modificar, ni explotar en una altra forma, ja sigui tot o en part, per cap finalitat si no és mitjançant el nostre consentiment previ escrit per aquest efecte. 3. Obligacions i Responsabilitats de l’ Usuari/a del Sitio Web. En accedir o usar el Sitio Web haurà comprometre’s a les presents Condicions Generals i a les advertències o instruccions especials d’ accés o ús contingudes en aquest apartat. Haurà d’ actuar en tot moment d’acord al dret i els requisits de bona fe, amb la diligència que correspongui a la naturalesa de la informació, declaracions o qualsevol altre contingut o serveis dels quals se’n beneficiï. No podrà efectuar cap canvi o modificació en la informació, declaracions o d’altre contingut o serveis que apareguin en aquest Sitio Web ni perjudicar de cap manera la seva integritat o funcionament. Amb caràcter simplement enunciatiu, l’ Usuari/a d’ acord amb la legislació vigent haurà d’ abstenir-se de: – Reproducir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte l’ autorizació expressa de les Escoles Pérez Iborra o del titular legítim dels drets en aquest cas, o excepte que una llei l’ autoritzi expressament. – De la mateixa manera, queda prohibida la reproducció o còpia, inclòs per a ús privat dels Continguts que puguin ésser considerats como Software o Base de Dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel.lectual,així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquen necessàriament la reproducció per part de l’ Usuari/a o d’ un tercer. – Usar meta tags o un altre “text ocult” utilizant el nostre nom o les Marques o fer un altre ús de les Marques. 4. Declaracions i Garanties; Limitació de Responsabilitat 4.1 De la Informació. L’ accés al Sitio Web no implica l’ obligació per part de les Escoles Pérez Iborra de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través seu. Els continguts d’aquest pàgina son de caràcter general i no constitueixen,de cap manera, la prestació d’ un servei professional d’ informació, per la qual cosa la informació esmentada resulta insuficient per la presa de decisions personals i/o empresarials per part de l’ Usuari/a.No obstant l’ anteriorment esmentat,les Escoles Pérez Iborra actuarà de manera diligent als efectes de subministrar informació verídica, i de modificar aquelles que no ho siguin.Les Escolas Pérez Iborra no es responsabiliza, en els termes màxims permesos per la llei, de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Portal ni dels danys i perjudicis produïts en l’ Usuari/a o tercers amb motiu d’ actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Portal. 4.2 De la qualitat del servei. L’ accés al Sitio Web no implica la obligació per part de les Escoles Pérez Iborra de controlar l’ absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic que pugui malmetre quelcom. Correspon a l’ Usuari/a, en tot cas, la disponibilitat d’ eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics perjudicials.Les Escoles Pérez Iborra no es responsabiliza, en els termes màxims permesos per la llei, dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuari/es o de tercers durant la prestació del servei del Portal. 4.3 De la disponibilitat del Servei. L’ accés al Sitio Web requereix de serveis i subministres de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat de la qual,qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a Escolas Pérez Iborra ni en pot ser controlat. En conseqüència, els serveis proveïts a través del Sitio Web poden ser suspesos, cancel-lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei del Sitio Web.Les Escoles Pérez Iborra no es responsabiliza, en los termes màxims permesos per la llei, dels danys o perjuicis de qualsevol tipus produïts en l’ Usuari/a que portin causa de errors o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel.lació o interrupció del servei del Portal durant la seva prestació o amb caràcter previ. 5. Indemnització. S’obliga vostè a defensar-nos, indemnitzar-nos i mantenir-nos indemnes davant de qualssevol danys i perjudicis o despeses, inclusivament honoraris raonables d’ advocats, que es derivin de reclamacions, accions o demandes de qualsevol tercer resultants de l’ accés o ús del Sitio Web per la seva part. S’ obliga també a indemnitzar-nos davant de qualssevol danys i perjudicis o despeses, inclusivament honoraris raonables d’ advcats, que es derivin de l’ ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars de perjudici i extracció de dades o de qualsevol altra actuació perl la seva part que imposi una càrrega irracional sobre la nostra infraestructura. 6. Legislació i fur aplicable. Les condicions presents, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’ aplicació en allò no detallat en aquestes condicions en matèria d’ interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que les pugués correspondre i sotmeten expressamente als Jutjas i Tribunals que resultin competents per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les condiciones presents contractuals.