Llegim en parella

A l’escola ja fa 3 anys que apliquem un programa creat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per millorar la competència lectora, a partir de la lectura en parella i la comprensió. Ho hem implementat a 3r i 6è de Primària i la seva principal característica és que tracta d’una tutoria entre iguals (peer tutoring), és a dir sense la mediació d’un mestre, a l’aula i a casa.

L’experiència d’aquests 3 cursos ens demostra la millora dels alumnes en comprensió lectora, que és la base de l’aprenentatge. A més, la tutoria entre iguals s’utilitza a molts països i és recomanada per experts en educació com a una de les pràctiques instructives més efectives. També d’aquesta manera l’escola participa en la recerca i millora de l’ensenyament, ja que el primer any d’aplicació vam aportar a la investigació de la UAB un munt de papers i estadístiques arran de l’experiència dels nostres alumnes.

Aquests alumnes treballen en parelles i, alternativament, un fa de tutor i l’altre de tutorat. El primer es prepara un text a casa i després el treballa a classe amb el seu company. A les fotografies podeu veure com estan de concentrats els alumnes mentre fan aquesta activitat en la que practiquen diferents tècniques de lectura. I el que no s’aprecia però que fa molta gràcia és el “run run” que s’escolta, ja que estan tots llegint en veu alta. Fins i tot, de vegades cada parella llegeix el mateix text però a diferents velocitats… És la lectura compartida (shared reading), tot i que també practiquen la lectura silenciosa (silent reading), que requereix un altre tipus de concentració.

També ens agrada aquest mètode perquè fomenta l’aprenentatge cooperatiu amb un objectiu comú i compartit entre companys, i perquè requereix la implicació activa de les famílies al combinar la tutoria entre alumnes i la tutoria familiar. D’aquesta manera, a més, des de casa també se’ls dóna un bon exemple perquè valorin i adquireixin l’enriquidor hàbit de la lectura.

Ensenyar a llegir és complex, però gratificant.